Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Program Tanıtımı
Teknoloji ve Bilişim çağının temellerinin atıldığı günümüzde doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, doğal ve doğal olmayan enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi için doğru teknik bilgi ve teknolojiye olan ihtiyaç küçümsenmeyecek derecede önemini ortaya koymuştur. Bu düşünce ile  programımızda ülkemizde çevre koruma ve kontrol alanında çok ihtiyaç duyulan nitelikli teknik ara eleman yetiştirilecektir. Bu konuda son yıllarda üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin de talepleri artmaktadır.

Eğitim Süresi, Başlıca Dersler ve Kazanılan Derece
Program, tam zamanlı  örgün öğretim olup, 4 dönemden oluşan 2 yıllık eğitim süresini içerir. Programımızda Matematik, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Bilgi İletişim Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Teknik Resim gibi derslerin yanısıra, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Çevre Esasları, Çevre Kirliliği Prensipleri, Deniz Kirlenmesi, Çevre Laboratuvarı Analiz Teknikleri, Hidroloji, Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası, Su temini ve Kanalizasyon, İçme Sularının Arıtımı, Katı Atık Yönetimi ve Kontrolü, Çevre Biyoteknolojisi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Çevre Bilimlerinde Temel İşlemler, Toprak Kirlenmesi ve kontrolü, Tasfiye Tesisleri, Hava Kirliliği ve Kontrol Teknikleri, Katı Atık Denetimi, Çevre Mevzuatı, Kentselleşme ve  Çevre Planlama, Biyolojik Çeşitlilik, Çevresel Etki Değerlendirilmesi,  Çevre Yönetimi, Uzaktan Algılama, Deniz Kirlenmesi, Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü, Gürültü Kirliliği ve Toz Kontrolü Teknikleri, İlk Yardım, Yaban Hayatı ve Korunması, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar ve Geri Dönüşümü, Çevresel Kaynaklar ve Risk Planlama, Radyoaktif  Kirlilik, Çevre Yönetim Sistemleri, Yaban Hayatı ve Koruma, Doğal Kaynaklar ve Doğal Afet Yönetimi, Biyolojik Çeşitlilik, Su Kalitesi ve Kontrolü, Yeraltlı Suları Kirliliği, Anaerobik Arıtma ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Su Kirliliği ve Kontrolü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Bitkisel Üretimden Kaynaklanan Çevre Kirliliği dersleri okutulacaktır.
Mezuniyet aşamasında toplam 120 AKTS' karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp, mezun olabilmeleri için genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve toplam 30 iş günü olan meslek stajlarını kamu veya özel sektörde tamamlamış olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları
Programdan mezun olan öğrenciler,  Çevre Koruma ve Kontrol alanında ön lisans derecesine ve “Çevre Teknikeri” veya Çevre Koruma ve Kontrol Meslek elemanı  ünvanına sahip olurlar.  Çevre Teknikerleri; önlisans programından sonra Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ve önlisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans programlarına, üniversitelerin ilgili bölümlerinin belirlediği kontenjanlar dahilinde dikey geçiş yapabilmektedirler. 

Çevre Koruma ve Kontrol Programı’ndan mezun olan öğrencilerin oldukça fazla iş bulma imkanı bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler; su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği, katı atık kirliliği, içme suyu ve atık su arıtımında kullanılan ölçüm cihazlarını ve tesis işletim ekipmanlarını, laboratuar aletlerini ve cihazlarını, çevresel parametrelerin analiz edilme yöntemlerini ve veri toplamayı, Büro alet, makine ve malzemelerini kullanmayı öğrenir. Bölüm mezunlarının KPSS puanı ile çeşitli devlet kurumlarına atanması mümkündür. 2016 ve 2017 yılında yapılan KPSS atamalarında bu bölüm mezunlarından da ''Çevre Sağlık Teknikeri'' unvanı ile alımlar yapılmıştır. Aynı zamanda özel sektörde de çalışabilecekleri birçok alan bulunduğundan oldukça fazla iş bulma imkanı bulunmaktadır. Bölümün iş olanaklarını şu şekilde sıralayabiliriz: Atık su Arıtım Tesisleri, Geri Dönüşüm Tesisleri, İçme Suyu Arıtım Tesisleri, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Belediye Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı birimleri, Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, MTA, İller Bankası,İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Çevre ve Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları, ÇED Raporu Hazırlayan İşletmeler, Altyapı Projelendirme Şirketleri, Çevre Kirliliği Analiz Cihazları Tanıtım ve Pazarlanmasında, Endüstriyel üretimin sürdüğü ve arıtım sistemleri içeren tüm tesislerde, Sivil Toplum Kuruluşları, DSİ, Üniversiteler  vb. gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Bu kurum veya kuruluşların bazıları devlet bazıları ise özel sektörde yer almaktadır.  Bunların yanısıra ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 konularında yeterliliklerini tamamlamaları durumunda şirketlerin kalite birimlerinde kolaylıkla iş bulabilirler. Ülkemizde artan çevre bilincine bağlı olarak üretim şekli yüzünden çevreyi kirletme olasılığı yüksek kurum ve kuruluşlara çevre teknikeri çalıştırma zorunluluğu getirmeyi amaçlayan yasal düzenlemeler yapılması ile iş imkânları daha da artacaktır. Bu çabalar olumlu sonuç verirse iş bulma olanakları artacaktır. Çevre teknikerleri işin gerektirdiği ölçülerde çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknikerleri, sağlık personelleri, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.