Çevre Koruma ve Kontrol Programı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI

Programın Amacı
Ülkemizde ve dünyada insan sağlığı ve çevre dengesi açısından en büyük sorunların başında gelen çevre kirliliği ve kontrolü konusunun önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle dünyada küresel ısınma olarak da adlandırılan çevresel tehdit bu konunun üzerinde durulma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Küresel iklim değişimi, atmosferdeki sera gazlarının oranının artması, ozon tabakasında incelme, ormansızlaşma, denizlerin ve iç suların kirlenmesi, atık maddeler (çöpler, sanayi atıkları, zehirli atıklar), toprak kirliliği, orman ekosisteminin dengesinin ve sağlığının bozulması, sulak alan ekosistemlerinin tahrip edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması başlıca çevre sorunları olarak kabul edilmektedir.  Çevre koruma ve kontrol programının amacı; yukarıda sıralanan çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Programın İmkanları:
Programda bir öğretim üyesi ve bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Çevre laboratuvarı 105 m2’lik alana kurulmuş olup bölüm için gerekli tüm araç ve gereçlere sahiptir. Programa ait iki adet derslik bulunmaktadır. Derslerde projeksiyon cihazı ve akıllı tahta kullanılmaktadır.

Çevre Koruma ve Kontrol Programı Mezunları Çalışma Alanlarından Bazıları
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez, il ve taşra teşkilatları;
                 a) Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Birimi
                 b)  Çevre İzinleri Denetleme Birimi
                 c) Çevre Yönetimi ve Denetimi Birimi
-Tüm evsel ve/veya endüstriyel atıksu arıtma tesisleri;
-Tüm içme suyu arıtma tesisleri
-Büyükşehir, il ya da ilçe belediyeleri;
            a)Çevre koruma ve kontrol daire başkanlıkları,
            b)İçme suyu daire başkanlığı,
            c)Atıksu kanal idareleri,
            d)Katı atık kontrol şubeleri,
            e)Hava kalitesi denetleme birimleri,
-OSB Müdürlükleri
-Kamu / Özel Çevre Analiz Laboratuvarları;
           a)Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri,
           b)İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri
           c)Çevresel Gürültü Ölçümleri
           d)Çevresel Titreşim Ölçümleri
           e)İçme ve Kullanma Suyu Analizleri
           f)Atıksu Suyu Analizleri
          g)Deniz Suyu Analizleri
          h)Atık/Katı Atık/Arıtma Çamuru/ Toprak
           i)Atık Yağ Analizleri
-Özel sektörde
             a) Çevre Yönetim Birimi olan tüm işletmelerde,
             b) Küçük ya da büyük ölçekli atıksu/içme suyu arıtma tesisi kurulum ve işletimi yapan firmalar,
             c) Kâğıt, plastik, metal, yağ vs. atık toplama ve geri dönüşüm tesisleri,
             d) Yüzme havuzu ve kimyasalları firmaları üretimi ve uygulaması yapan firmalar,
             e) Endüstriyel kazan ve soğutma suyu kimyasalları üreten ve uygulayan firmalar
 
Çevre Teknikerleri önlisans programından sonra Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ve önlisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak,
 
Çevre Mühendisliği,
Biyoloji,
Kimya,
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet Bölümlerine dikey geçiş yapabileceklerdir.


Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Adı Soyadı                                                                 E-Posta                        Telefon (IP)
Doç.Dr. Tanju MUTLU                     tanju.mutlu@erdogan.edu.tr              0464228 0022 (2150)
Öğr. Gör. Hasan Oğuz İMAMOĞLU           hasan.imamoglu@erdogan.edu.tr    0464228 0022 (2145)
Öğr.Gör. Esra HACIFAZLIOĞLU        esra.hacifazlioglu@erdogan.edu.tr    0464228 0022 (2132)

Bologna Bilgi Paketi