Dilekçe ve Formlar

ÖĞRENCİ İŞLERİNE AİT BAZI GÜNCEL YÖNETMELİK VE BİLGİLENDİRMELER
(BİLGİLENDİRME SONUNDA DİLEKÇE ÖRNEKLERİNE ULAŞILABİLMEKTEDİR)
 
DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK
 
MADDE 16 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:
a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak istedikleri ders/dersleri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.
b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvurusunda bulunduğu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.
c) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.
(2) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde, ilgili bölüm/program muafiyet ve intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu tarafından tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.
(3) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.
(4) Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının öğrenciye teslim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar ilgili birim tarafından aynı usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği derslerden feragat edebilir.
(5) Ders muafiyeti ve intibak işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Açıköğretim Fakültesinde alınan derslerden, Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen öğrenciler dahil, sadece ortak zorunlu dersler muaf kabul edilir.
b) Muafiyet istenen dersin başarı notunun 30 uncu maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir.
c) Muafiyet işlemlerinde bir dersin ön koşulunun sağlanması için ön koşul olan dersten CC ve üzeri, G veya bunların eşdeğeri not alınmış olması gerekir.
ç) Muafiyet istenen dersin kredisinin/AKTS’nin daha düşük olmaması gerekir.
d) Muafiyet istenen dersin içeriğinin en az % 80 uyumlu olması gerekir. Dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
e) Ortak zorunlu dersler dahil daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencinin muaf olduğu toplam kredi; bulunduğu sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin en az % 70 ise bir üst sınıfa intibakı yapılır. Bu öğrenciler, intibaklarının yapıldığı dönem öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olurlar.
(6) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri önlisans/lisans programlarından almış ve başarmış oldukları derslerin harf notları, karşılık sayılan dersler için geçerli sayılır ve bu notlar genel not ortalamasına katılır. Ancak, öğretim programlarında harf notu verilmeksizin başarılı olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu veya karşılığı aranmaksızın öğrenci muaf sayılır ve bu dersler not döküm belgesinde M harf notu ile gösterilerek ortalamaya dahil edilmez.
 
DERSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME
 
MADDE 21 –
 (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirlenen süre içinde bulundukları sınıf ve durumlara göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden alacakları dersleri seçmek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.
(2) Derslere kayıt ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.
(3) Derse kayıt işlemlerinde öğrencinin;
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini yatırması,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir. Ders seçim işlemi danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
(4) Süresi içinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin kayıtlarının yenilenmesine, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile kayıtlı oldukları akademik birime müracaat etmeleri halinde ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin derse kayıtları bu maddenin 3 üncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla ilgili akademik birimlerin kararları doğrultusunda yarıyıl/yıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden en geç üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
(5) Belirlenen süreler içinde yarıyıl/yıl kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez, sınavlara giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına girmiş olan öğrencinin notu iptal edilir. Bu süre, 10 uncu maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.
 
DERSE KAYIT ESASLARI
 
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü, eğitim-öğretim planında belirtilen o yarıyıla/yıla ait eğitim-öğretim çalışmalarıdır.
(2) Ders geçme esası uygulanan birimlerde derse kayıt esasları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı haftalık ders yükü 40 ders saatinden fazla olamaz. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için kırk saat şartı aranmaz.
b) Dördüncü yarıyılın sonunda GANO’su 1,50’nin altında olan lisans programları öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar.
c) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeni bir derse kayıt yapabilirler veya daha önce kayıt yapmış oldukları bir dersi bırakabilirler. Ancak, başarısızlık nedeniyle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bırakamazlar. Derse kayıt yaptırmaları durumunda başarısız oldukları ve normal yarıyılında/yılında almadıkları dersleri almak kaydıyla bulundukları yarıyıl/yıl derslerinden de alabilirler.
(3) Öğrenciler, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile aşağıdaki işlemleri yapabilir:
a) Alması zorunlu iken almamış olduğu bir dersi alabilir.
b) Alması zorunlu olan bir ders ile çakışan herhangi bir dersini değiştirebilir.
c) Dersin açılması için zorunlu olan asgari öğrenci sayısı şartının sağlanmaması dolayısıyla kapanan dersin yerine yeni bir ders seçebilir.
(4) Öğrenciler isterlerse ortalamaya bağlı olarak başarılı oldukları DC harf notlu derslerini, not yükseltmek amacıyla tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda/yılda alınan not, dersin son harf notu yerine geçer.
(5) Eğitim-öğretim planında ön koşullu belirtilen derslere kayıt olabilmek için ön koşul dersi/derslerinin başarı notunun en az CC olması gerekir.
(6) Öğrenciler, tekrarlamaları gereken seçmeli derslerin yerine ilgili yarıyılda/yılda açılan diğer seçmeli derslerden herhangi birini alabilirler. Bu takdirde, önceki ders ve çalışmalar için kullanılmış olan haklar yeniden kullanılamaz.
(7) GANO’su en az 3.00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşüyle, ikinci fıkradaki ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir.
 
 
 
NOTLARDA MADDİ HATA
 
MADDE 33 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Konu birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğrenciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(2) Öğrenci tarafından bir itiraz olmaksızın öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hatanın düzeltme işlemi öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili öğrenci ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
(3) Maddi hata itirazının tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır.
 
KAYIT DONDURMA
 
MADDE 34 – (1) Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrencilerin, ilgili akademik birime başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtları dondurulabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk haftası içinde yapılır.
(3) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
d) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
e) Öğrencinin tutukluluk hali,
f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.
(5) Kayıt dondurularak geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

 
 

 


ÖĞRENCİ İŞLERİ MATBU FORMLAR

Açıklanmayan Sınav Notu için Dilekçe
Af Kanunu Başvuru Formu
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. Ek Sınav Çizelgesi
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 2. Ek Sınav Çizelgesi | Form
Belge Talep Dilekçesi
Burs Başvuru Formu
Derse Kayıt Dilekçesi
Ders Ekleme
Ders Muafiyet Dilekçesi
Ders Silinmesi için Dilekçe
Harç İade Dilekçesi
İlişik Kesme Formu
Geçmiş Dönemler Ait Not Düzeltme Formu
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İade Formu
Kayıp Diploma Başvuru Formu 
Kayıp Kimlik Yenileme Dilekçesi
Kayıt Dondurma İzin Dilekçesi
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Kimlik Yenileme Dilekçesi
Mazeret Sınavı Dilekçesi
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Formu
Not Düzeltme Formu
Not Bildirim Formu
Sınav Notu İtraz Dilekçesi
Tek Ders Sınavı Dilekçesi
Tek Ders Sınavı Çizelgesi
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Dilekçesi
Yatay Geçiş Başvuru Formu (Yurt İçindeki Üniversitelerden Başvuru Yapacak Öğrenciler İçin)
Yatay Geçiş Talep Dilekçesi
Öğrenim Gördükleri Alanla İlgili Çalışanlar İçin Staj Muafiyet Belgesi
Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu

Staj Kabul Formu