Kimya Teknolojisi Programı

KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
 
Programın Amacı

Kimya Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, ülkemiz yetişmiş insan gücüne ve endüstrisine, temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, öz güvene sahip ara elemanlar (kimya teknikerleri) kazandırmak.
  
Kazanılan Derece: Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.
  
Derece Seviyesi: Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kimya Teknikeri” ünvanlı önlisans diploması verilir.
  
Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
  
Hedef: 
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;
 * Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 * Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 * Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
 * Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
 * Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
 * Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
 * Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
 * İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
 * Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
 * Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
 * Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
 * Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
 * Bilgi ve deneyimlerini kamuoyu ile paylaşmak için gerekli yöntemleri kullanabilme yeteneği kazanır.
 * Doğru ve güvenilir deneysel çalışmalar yapar ve sonuçları değerlendirir.
 * Edinilen teorik bilgilerin endüstriyel uygulamaların esasını oluşturduğunu kavrar.
  
İstihdam Olanakları:
Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Kamuda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en az 70 puan olmalıdır (KPSS Nitelik Kodu 3347). Mezunlar özel sektöre “sorumlu müdür” olarak çalışabilir. Mezunların makine gücü 60 BG (Beygir Gücü)’den daha küçük kimya işletmelerinde sorumlu müdür olarak imza yetkileri vardır. En fazla iki işletmede sorumlu müdür olabilirler. Mezunlar 60 BG’den daha büyük kimya işletmelerinde de çalışabilirler. Ancak bu durumda sadece işletme içinde imza yetkileri vardır. Program mezunları sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde sorumlu müdür olabilmektedirler (Resmi Gazete, Sayı: 28499). Mezunların istihdam alanları; kimya ürünleri işleme fabrikaları, rafineriler, petrokimya fabrikaları, ilaç sektörü, tüm proses fabrikalarının analiz, kalite kontrol ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarıdır.         
PROGRAMA İLİŞKİN BÖLGE/İL İŞGÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU
İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Raporu Türkiye İş Kurumu 2015 yılı İş Gücü Piyasa Araştırma raporları kullanılarak hazırlanmıştır (http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop).
Rize:
Rize ilinde sektörel olarak eleman temininde güçlük çeken işyerlerinin durumu incelendiğinde; eleman temininde en fazla güçlük çeken işyerleri Toptan ve Perakende Ticaret sektöründedir. Bu sektörü sırası ile İmalat ve İnşaat sektörleri izlemektedir. Bu sektörler ilde işyeri sayısı en fazla olan sektörlerdir. Daha iyi bir analiz için sektördeki toplam işyerlerinin ne kadarının eleman temininde güçlük çektiğine bakmak gerekir. Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, finans ve sigorta faaliyetleri, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde bulunan işyerlerinin yüzde 50’sinden fazlası eleman temininde güçlük çekmektedir. Bu oran oldukça yüksektir. Rize ilinde Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyet gösteren kurum sayısı 20 (%2,72), Teminde Güçlük Çekilen Meslek (TGM) bildiren kurum sayısı 3’dür (%0,99).
Rize’de 2015 yılı İPA çalışmasında son bir yıl içerisinde 847 kişinin işgücünün temininde güçlük çekildiği görülmüştür. Meslek gruplarına göre temininde güçlük çekilen açık iş sayıları incelendiğinde Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek grubunda Temininde Güçlük Çekilen Kişi Sayısı (TGKS) 120 (%14,16) ve Açık İş Eleman Sayısı (AİES) 26’dır (%6,52).
İşgücü temininde güçlük çekme nedenleri Rize ve Türkiye genelinde değerlendirildiğinde ilk üç neden sıralamasının aynı olduğu görülmektedir. Bununla beraber Rize’de işverenlerin Türkiye geneli işverenlerinden daha yüksek oranlarla “Gerekli Mesleki Beceriye/Niteliğe Sahip Eleman Bulunamaması” (%75,4) ve “Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması” (%66,3) nedenlerini bildirdiği görülmektedir.
 
Trabzon:
İşgücü temininde güçlük çekme ve çekmeme durumlarına göre farklılaşmanın en çok olduğu hizmet işveren danışmanlığıdır. Trabzon ilinde işyerlerinin yüzde 28’i eleman temininde güçlük çekerken yine işyerlerinin yüzde 18’sinde vardiyalı çalışma yapılmaktadır. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinin ise yüzde 37’si eleman temininde güçlük çekmektedir. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 39’dur.
Trabzon’da 2015 yılı İPA çalışmasında son bir yıl içerisinde 366 kişinin işgücünün temininde güçlük çekildiği görülmüştür. Meslek gruplarına göre temininde güçlük çekilen açık iş sayıları incelendiğinde Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek grubunda Temininde Güçlük Çekilen Kişi Sayısı (TGKS) 140 (%8,73) ve Açık İş Eleman Sayısı (AİES) 70’dır (%7,87).
2014 ve 2015 yılı İPA çalışmalarına göre en çok teminde güçlük çekme nedeni “Gerekli Mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması” olarak karşımıza çıkmaktadır. 2014 yılında temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 79,4’ü söz konusu nedeni işaretlerken, bu çalışmada aynı neden 4,2 puanlık bir azalışla % 75,2 işveren tarafından işaretlenmiştir. 2015 yılında işverenler tarafından işaretlenen nedenler sırası ile geçtiğimiz yıla göre 0,1 puanlık düşüşle % 60,6 işveren tarafından işaretlenen “Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması” ve 3,3 puanlık düşüşle % 41,2 işveren tarafından işaretlenen “Bu Meslekte İşe Başvuru Yapılmaması” nedenleridir.
Artvin:
Artvin ilinde sektörel olarak eleman temininde güçlük çeken işyerlerinin durumu incelendiğinde; eleman temininde en fazla güçlük çeken işyerleri Toptan ve Perakende Ticaret sektöründedir. Bu sektörü sırası ile İmalat, Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve İnşaat sektörleri izlemektedir. Bu sektörler ilde işyeri sayısı en fazla olan sektörlerdir. Daha iyi bir analiz için sektördeki toplam işyerlerinin ne kadarının eleman temininde güçlük çektiğine bakmak gerekir. Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile İmalat sektörlerinde bulunan işyerlerinin yüzde 50’sinden fazlası eleman temininde güçlük çekmektedir. Bu oran oldukça yüksektir.
Artvin’de 2015 yılı İPA çalışmasında son bir yıl içerisinde 366 kişinin işgücünün temininde güçlük çekildiği görülmüştür. Meslek gruplarına göre temininde güçlük çekilen açık iş sayıları incelendiğinde Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek grubunda Temininde Güçlük Çekilen Kişi Sayısı (TGKS) 23 (%10,60) ve Açık İş Eleman Sayısı (AİES) 1’dir (%1,30).
2014 ve 2015 yılı İPA çalışmalarına göre farklılaşmanın en çok olduğu neden “Çalışma Ortam ve Koşullarının Beğenilmemesi” olarak karşımıza çıkmaktadır. 2014 yılında temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 45,1’i söz konusu nedeni işaretlerken, bu çalışmada aynı neden 33,4 puanlık bir azalışla % 11,7 işveren tarafından işaretlenmiştir. 2015 yılında işverenler tarafından daha çok işaretlenen nedenler ise geçtiğimiz yıla göre 4,3 puanlık artışla % 81,9 işveren tarafından işaretlenen “Gerekli Mesleki Beceriye/Niteliğe Sahip Eleman Bulunamaması” ve % 75,8 işveren tarafından işaretlenen “Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması” nedenleridir. Bununla beraber 2014 yılında temininde güçlük çektiğini belirten işverenlerin % 59,5’i “Bu Meslekte İşe Başvuru Yapılmaması,” nedenini işaretlerken, bu yıl aynı neden 7,0 puanlık bir azalışla % 52,5 oranında işaretlenmiştir. Nedenlerin sadece işveren görüşlerini yansıttığı düşünüldüğünde bu sonuçlar normal olarak değerlendirilebilir.
Gümüşhane:
Gümüşhane ilinde sektörel olarak eleman temininde güçlük çeken işyerlerinin durumu incelendiğinde; eleman temininde en fazla güçlük çeken işyerleri Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor sektöründedir. Bu sektörü sırası ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri ve İmalat sektörleri izlemektedir. Daha iyi bir analiz için sektördeki toplam işyerlerinin ne kadarının eleman temininde güçlük çektiğine bakmak gerekir. Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor, imalat ile konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörlerinde bulunan işyerlerinin yüzde 50’sinden fazlası eleman temininde güçlük çekmektedir. Bu oran oldukça yüksektir.
İşgücü temininde güçlük çekme nedenleri Gümüşhane ve Türkiye genelinde değerlendirildiğinde ilk üç neden sıralamasının aynı olduğu görülmektedir. Bununla beraber Gümüşhane’de işverenlerin Türkiye geneli işverenlerinden daha yüksek oranlarla “Gerekli Mesleki Beceriye/Niteliğe Sahip Eleman Bulunamaması” ve “Bu Meslekte Başvuru Yapılmaması” nedenlerini işaretlediği görülmektedir. Ancak neden sıralamasında Gümüşhane’yi Türkiye geneli sıralamasından ayıran iki neden vardır. Bunlardan ilki 6,5 puanlık farkla “Çalışma Ortam ve Koşullarının Beğenilmemesi”, ikincisi de 4,2 puanlık farkla “Yeterli İş Tecrübesine Sahip Eleman Bulunamaması” nedenleridir.
Bayburt:
Bayburt ilindeki işyerlerinin % 26’lık kısım eleman temininde güçlük çekmektedir. Aynı oran Türkiye genelinde % 26,9’dur. Bayburt ili eleman temini konusunda Türkiye geneli ile oldukça benzerdir. İşyerlerinin yalnızca % 26’lık kısmının aradığı elemanı bulamaması Bayburt ilinde İŞKUR olarak verimli çalışmanın ve sosyo-kültürel yapının bir sonucu olarak görülebilir.
Eleman temininde güçlük çekilen % 26’lık kısım sektör bazında incelendiğinde, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri % 100’lük oranla birinci sırada yer alırken bu sektörü sırasıyla % 62,5’lik oranla Toptan ve Perakende Ticaret, % 50’lik oranla Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü takip etmektedir. Toplam olarak altı sektörde eleman temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininin güçlük çekildiği mesleklere yönelik İŞKUR tarafından işgücü yetiştirme programları düzenlenmesi bu sektörün sıkıntılarını gidermekte büyük önem taşımakla birlikte İŞKUR tarafından bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.
  
Eğitim Şekli: Örgün öğretim

Programda Görevli Öğretim Elemanları:
Adı Soyadı E-posta Telefon
Doç. Dr. Fatih YILMAZ
(Bölüm Başkanı)
fyilmaz@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2239)
Doç. Dr. Kaan KARAOĞLU kaan.karaoglu@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2234)
Öğr. Gör. Zeynep LEVENT zeynep.levent@erdogan.edu.tr 0464228 0022 (2208)

Bologna Bilgi Paketi